Informacja o ochronie danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamanetu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.

W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie, inoformuje że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie, ul. Jagiellońska 11, 05-120 Legionowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000153719, NIP: 531-000-46-44, która jest właścicielem Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej w Legionowie. Możesz się z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 776 22 10 lub adres email rodo@smlw.com.pl
 2. możesz się skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: rodo@smlw.com.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:
  1. Realizacji umowy zawartej w ramach Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej w Legionowie.
  2. Archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją umowy
 4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie:
  1. Imię i nazwisko
  2. Numer Dowodu Osobistego, data wydania oraz wydany przez
  3. Nr Pesel
  4. Nr telefonu
  5. Adres zamieszkania
  6. Adres korespondencyjny
  7. Adres świadczenia usług
  8. Adres e-mail
 5. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
  1. Organom Państowym na podstawie przepisów prawa
  2. Podmiotom realizującym zadania na rzecz spółdzielni zgodnie w zakresie realizacji usługi sieci telewizjnej z zwartą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. Naszą podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • zawarta między nami umowa do której Twoje dane zostały nam podane.
 • dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (dot. adres e-mail)
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas w postaci archiwizacji dokumentacji finansowej na podstawie przepisów prawa podatkowego .
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas w postaci zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim korzystsz z usługi Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej oraz w ciągu kolejnych 5 lat (na podstawie prawa podatkowego) od wygaśnięcia umowy będącej podstawą korzystania tj. do czasu wygaśnięcia roszczeń stron wynikających z zawartej umowy.
 3. Masz prawo do:
  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  3. przenoszenia swoich danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań statutowych spółdzielni.
 5. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.